نگاهی به Fusion Slate

شما اینجا هستید

Fusion Slate یک قالب قابل دانلود از شرکت Top Notch Themes است. (تصویر زیر)

ghaleb

این قالب پیچیده تر از گارلند است اما فایل fusion _slate طولانی نیست و از همان ساختار پایه ای فایل garland.info پیروی می کند. در سطرهای Style sheet های فایل می توانید مشخصات قالب چون نمایش لوگو یا نام قالب را مشاهده کنید. شما ابتدا باید سطرهای مورد نظر را مشخص کنید.
name = Fusion Slate
description = Fusion Slate is a bright and colorful grid-based theme with point-and-click theming.
base theme = fusion_core
core = 7.x
engine = phptemplate
stylesheets[all][] = css/fusion-slate-style.css
stylesheets[all][] = skins/fusion_slate_default/fusion-slate-default.css
scripts[] = js/fusion-slate-script.js
; --------------------------------------------------------------------------------
; This provides support for the Fusion Accelerator suite. 
; See http://www.drupal.org/project/fusion_accelerator for more information.
; --------------------------------------------------------------------------------
fusion[api] = 2
fusion[directory] = skins
; --------------------------------------------------------------------------------
; Regions.
; --------------------------------------------------------------------------------
regions[sidebar_first] = Sidebar first
regions[sidebar_second] = Sidebar second
regions[header_top] = Header top
regions[header] = Header
regions[main_menu] = Main menu
regions[preface_top] = Preface top
regions[preface_bottom] = Preface bottom
regions[content] = Content
regions[postscript_top] = Postscript top
regions[postscript_bottom] = Postscript bottom
regions[footer] = Footer
regions[node_top] = Node top
regions[node_bottom] = Node bottom
regions[help] = Help
regions[page_top] = Page top
regions[page_bottom] = Page bottom
; --------------------------------------------------------------------------------
; Define features supported by this theme.
; --------------------------------------------------------------------------------
features[] = logo
features[] = name
features[] = slogan
features[] = node_user_picture
features[] = comment_user_picture
features[] = favicon
; --------------------------------------------------------------------------------
; Configure regions that will be alongside other regions. 
; --------------------------------------------------------------------------------
settings[grid_nested_regions][] = sidebar_first
settings[grid_nested_regions][] = sidebar_second
settings[grid_nested_regions][] = header
settings[grid_nested_regions][] = preface_bottom
settings[grid_nested_regions][] = content
settings[grid_nested_regions][] = postscript_top
settings[grid_nested_regions][] = node_top
settings[grid_nested_regions][] = node_bottom
settings[grid_nested_regions][] = help
; --------------------------------------------------------------------------------
; Some regions receive grid unit assignments automatically based on the size
; of adjacent regions.  For example, the content region will be adjusted to
; be the total grid width less the width of both sidebars.  The assignments
; below are used by the grid calculator to do that simple math.
; --------------------------------------------------------------------------------
settings[grid_adjusted_regions][preface_bottom][] = sidebar_first
settings[grid_adjusted_regions][help][] = sidebar_first
settings[grid_adjusted_regions][help][] = sidebar_second
settings[grid_adjusted_regions][content][] = sidebar_first
settings[grid_adjusted_regions][content][] = sidebar_second
settings[grid_adjusted_regions][node_top][] = sidebar_first
settings[grid_adjusted_regions][node_top][] = sidebar_second
settings[grid_adjusted_regions][node_bottom][] = sidebar_first
settings[grid_adjusted_regions][node_bottom][] = sidebar_second
settings[grid_adjusted_regions][postscript_top][] = sidebar_first
; --------------------------------------------------------------------------------
; A group contains one or more regions.  An adjusted group will be assigned
; grid units based on the width of other regions.  The layout is defined below to
; allow for that calculation.
; --------------------------------------------------------------------------------
settings[grid_adjusted_groups][main_group][] = sidebar_first
settings[grid_adjusted_groups][content_group][] = sidebar_first
settings[grid_adjusted_groups][content_group][] = sidebar_second
; --------------------------------------------------------------------------------
; Fluid layouts are based on percentages.  A width percentage is always relative
; to its containing element.  In order for a grid assignment to represent the same
; rendered width across different levels in the layout hierarchy, it's necessary
; to make adjustments to percentages.  To do this, Fusion needs to understand
; how regions relate with one another.
; --------------------------------------------------------------------------------
; Regions outside a parent group to subtract to get correct parent width
settings[grid_adjusted_regions_fluid][sidebar_second][] = sidebar_first
settings[grid_adjusted_regions_fluid][content][] = sidebar_first
settings[grid_adjusted_regions_fluid][content][] = sidebar_second
; Regions inside a parent group to subtract to get remaining width
settings[grid_adjusted_groups_fluid][content_group][] = sidebar_second
; Information added by Drupal.org packaging script on 2014-11-21
version = "7.x-2.0-beta1"
core = "7.x"
project = "fusion_slate"
datestamp = "1416592382"

از سه سطر style sheet سطر سوم با یک ؛ در آغاز سطر مشخص شده است. این قالب از شیوه ساختار مندی برای شخصی سازی استفاده می کند. این سطر commented-out است و برای تغییر آن کافیست آن را uncomment کنید. در میان فایل های این قالب، فایل local_sample.css نیز وجود دارد. این یک قاب خالی است. آن را کپی کرده و نام آن را به local.css تغییر دهید و از آن برای کامل کردن سطر style sheet های uncomment شده استفاده کنید. چون از فایل های CSS به ترتیب آورده می شوند و این فایل در انتها قرار می گیرد، تنظیمات آن فایل های CSS پیش از آن را تغییر می دهد. بنابراین فایل local.css شما تنها فایل های شخصی شده شما را در خود جای خواهد داد.