آشنایی با دروپال

شما اینجا هستید

این بخش خلاصه ای است از ارزیابی زوایای مختلف دروپال پروژه، وب سایت ها و کارگروهی از همچنین در این بخش با چند سایت دروپالی آشنا خواهید شد تا دورنمای مناسبی از دروپال به دست آورید.