نسخه های دروپال

شما اینجا هستید

این صفحه به شما نشان میدهد که چه نسخه ای از دروپال برای شما بهترین انتخاب می باشد . این صفحه در حال حاضر تکمیل نشده است.
میتوانید نسخه انگلیسی را در صفحه زیر مشاهده نمایید:
https://www.drupal.org/documentation/version-info