شما اینجا هستید

ثبت نام سایت اینتلیجنس برای متخصصین

یکی از پیچیده ترین وبسایت هایی کهISL Consulting انرا کامل کرده است اینتلیجنس است که برای اطلاعات بهداشتی درمانی جابسون در نیویورک طراحی شده است. کاربران ثبت نام نموده و درخواست اولیه خود را مطرح مینمایند ( این سایت درخواست محققین رابرای تحقیقاتی در مورد داروهای قلبی ریوی مورد بررسی قرارداده و میپذیرد.) درخواستها را مدیر که از جانب (SC) کمیته استرینگ  انتخاب شده است، بازبینی کرده ، آنها را با یکدیگر تلفیق نموده، سپس رتبه بندی مینماید وبا  توضیحاتی  آنها را به کمیته تحویل میدهد. اعضای کمیته تحقیقات را مورد بررسی قرار میدهند و از بین انها بهترین را انتخاب نموده و آنرا بعنوان برنده معرفی مینمایند. این سایت یکی از شناخته شده ترین سایت ها در نزد محققین میباشد.
با تغییر کارایی سایت، واسط اجرایی آن تغییر خواهد یافت و برای مرحله بعدی آماده خواهد شد.

تصویر: